فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

درد پستان

درد پستان

نمونه برداری از سرطان پستان
توده‌های پستان
ترشحات نوک پستان
تغییرات موضعی پوست پستان
تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان
سرطان التهابی پستان
سرطان پستان سه‌گانه منفی