فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

سرطان التهابی پستان

سرطان التهابی پستان

سرطان التهابی پستان

نمونه برداری از سرطان پستان
توده‌های پستان
درد پستان
ترشحات نوک پستان
تغییرات موضعی پوست پستان
تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان
سرطان پستان سه‌گانه منفی