فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

نمونه برداری از سرطان پستان

نمونه برداری از سرطان پستان

نمونه برداری از سرطان پستان

توده‌های پستان
درد پستان
ترشحات نوک پستان
تغییرات موضعی پوست پستان
تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان
سرطان التهابی پستان
سرطان پستان سه‌گانه منفی